Algemene (leverings)voorwaarden
Dit is slechts een beknopte weergave van de leveringsvoorwaarden van deftfamily.nl, daarom kunnen aan deze voorwaarden geen rechten worden ontleend. De complete leveringsvoorwaarden kunt u bij ons opvragen.

Prijzen

  1. Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s. deftfamily.nl behoudt zich te allen tijde het recht om prijzen te wijzigen. Genoemde prijzen zijn slechts bindend wanneer de order is geaccepteerd door deftfamily.nl.
  2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, 21% volgens Nederlandse wetgeving, en exclusief eventuele verzendkosten.

Producten
De producten die worden geleverd zijn de producten zoals afgebeeld. Wijkt het geleverde product af van het product in de afbeelding, dan wordt dit vermeld in de tekst.

Leveringsplicht
Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, verplicht deftfamily.nl zich tot levering binnen 21 dagen na order acceptatie. Wanneer deftfamily.nl niet binnen 21 dagen heeft geleverd kan de koper de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wanneer levering binnen 21 dagen onmogelijk blijkt dan moet deftfamily.nl dit terstond aan de koper melden en betaalde gelden binnen de genoemde termijn van 21 dagen restitueren. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

Klachten, toepasselijk recht
Indien je ondanks onze zorg klachten hebt over de producten of onze dienstverlening, dan verzoeken wij je deze klachten schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met jou tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij je op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Garantie
De garantie verleend door deftfamily.nl op door haar geleverde producten geldt alleen voor fabricagefouten en is beperkt tot herleveren van het product of restitueren van het aankoopbedrag. deftfamily.nl zal geen aansprakelijkheid accepteren betreffende het gebruik van het product. deftfamily.nl garandeert dat alle goederen in goede staat worden verzonden. Ontvangst van beschadigde goederen door koper gebeurt op eigen risico van koper. Wanneer goederen beschadigd raken tijdens transport dan zal deftfamily.nl deze kosteloos vervangen. Echter, dit geldt alleen wanneer koper kan aantonen dat goederen geweigerd zijn bij aflevering. Bewijs van deze weigering tot afname is voor deftfamily.nl noodzakelijk om goederen te kunnen claimen bij betreffende transportonderneming.

Copyright en disclaimer
deftfamily.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in de informatie verschaft op deze website, of enig falen in naleving van verschafte informatie. Alle op deze website verschafte informatie mag gebruikt en afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik, onder voorwaarde dat de bron duidelijk vermeld wordt.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.